ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Aspire Digital - versie 2021

Indeling en inhoud
Deze algemene voorwaarden bestaan uit vijf (5) paragrafen, namelijk een algemeen deel en een aantal specifieke delen, afhankelijk van de aan ASPIRE DIGITAL verstrekte opdracht en de door ASPIRE DIGITAL geleverde diensten en/of producten.

Het bepaalde in paragraaf 1 is te allen tijde van toepassing, en afhankelijk van de opdracht c.q. de dienst of het product, is daarnaast het bepaalde in één of meer andere paragrafen van toepassing, zoals steeds per paragraaf zal zijn aangegeven.

Inhoud:
Paragraaf 1 – Algemene bepalingen
Paragraaf 2 – Dienstverlening, Advisering en Consultancy
Paragraaf 3 – Media en technologie, Mediabudget
Paragraaf 4 – Ontwikkeling Werken
Paragraaf 5 – Onderhoud en support van Werken

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– BW: Burgerlijk Wetboek;
– IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, modellen of octrooien;
– Mediabudget: het maximale door Aspire Digital ten behoeve van Opdrachtgever te besteden mediabudget per overeengekomen periode dan wel per project;
– Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Aspire Digital een Overeenkomst heeft gesloten of daarover in onderhandeling is, dan wel door wie bij Aspire Digital een aanvraag is gedaan c.q. aan wie Aspire Digital een aanbieding of offerte heeft gedaan, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of rechtverkrijgende(n);
– Overeenkomst: de overeenstemming tussen Aspire Digital en Opdrachtgever tot het aangaan van een rechtsverhouding waarbij Aspire Digital zich verplicht bepaalde diensten en/of producten aan Opdrachtgever te leveren en Opdrachtgever zich daartegenover verplicht tot het verrichten
van een betaling en/of een prestatie;
– Partijen: Aspire Digital en Opdrachtgever;
– Aspire Digital: de eenmanszaak Aspire Digital, gevestigd te Lytsewierrum en kantoorhoudende te Lytsewierrum op Buorren 1 ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73694010;
– Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Aspire Digital;
– Werken: de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde technologie, websites, online (media)uitingen,
databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan.
2. Waar in deze Overeenkomst woorden in het enkelvoud worden gebruikt, dient daaronder tevens het meervoud te worden begrepen en vice versa, een en ander behoudens voor zover uit de tekst of context niet anders voortvloeit.

Artikel 2 Algemeen
1. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
2. Nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen van deze Voorwaarden of van enige bepaling in de Overeenkomst, laat de werking van de overige
bepalingen van deze Voorwaarden of de Overeenkomst onverlet. Ingeval van nietigheid of van vernietiging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zullen Partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling zo goed mogelijk benadert.
3. Alle aanbiedingen van Aspire Digital zijn geheel vrijblijvend, tenzij door
Aspire Digital uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen van Aspire Digital zijn geldig tot dertig (30) dagen na dagtekening tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn is overeengekomen dan wel in de aanbieding een afwijkende aanvaardingstermijn is genoemd. Opdrachtgever staat in voor de
juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Aspire Digital
verstrekte gegevens waarop Aspire Digital haar aanbieding heeft gebaseerd.

Artikel 3 Prijs en betaling
1. Alle in aanbiedingen en/of Overeenkomsten genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle door Aspire Digital kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s en Opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Aan een door Aspire Digital afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door Opdrachtgever aan Aspire Digital kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een
tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Aspire Digital te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
4. Indien Opdrachtgever volgens de tussen Partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen tegenover Aspire Digital hoofdelijk verbonden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.
5. Met betrekking tot de door Aspire Digital verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Aspire Digital volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
6. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat Aspire Digital gerechtigd is jaarlijks de geldende prijzen en tarieven aan te passen overeenkomstig de consumentenprijsindex van het CBS.
7. Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop Aspire Digital de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.
8. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van één procent (1%) per maand verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Aspire Digital de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe partijen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Aspire Digital onverlet.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst
1. Indien en voor zover de tussen Partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen Partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één (1) jaar geldt.
2. De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Aspire Digital de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.

Artikel 5 Geheimhouding en overname personeel
1. Opdrachtgever en Aspire Digital dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit geldt niet voor Aspire Digital indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke of arbitrale uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door Aspire Digital.
2. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Partijen als zodanig zijn aangeduid.
3. Opdrachtgever erkent dat de van Aspire Digital afkomstige technologie steeds
een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Aspire Digital, diens toeleveranciers of de producent van de technologie bevat.
4. Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals
één (1) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij die
betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Aspire Digital betaalt. Indien Opdrachtgever dit verbod overtreedt, verbeurt hij aan Aspire Digital een direct opeisbare boete van tienduizend euro (€ 10.000) per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van duizend euro (€ 1.000) voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de overtreding voortduurt. Deze boete zal aan Aspire Digital verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding en laat het recht van Aspire Digital om nakoming van de geheimhoudingsverplichting te verlangen onverlet en laat voorts onverlet het recht van Aspire Digital om naast de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 Intellectuele Eigendom
1. Alle IE-rechten op Werken berusten uitsluitend bij Aspire Digital, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij de Overeenkomst, deze Voorwaarden en/of de wet
uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-
sublicentieerbaar.
2. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke
karakter dan wel betreffende IE-rechten uit Werken (doen) verwijderen
of (laten) wijzigen.
3. Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Aspire Digital steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Werken waaraan aan Opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft, in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
4. Indien Aspire Digital bereid is zich te verbinden tot overdracht van een IE-recht,
kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk worden aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een IE-recht ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Werken over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Aspire Digital niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een IE- recht het recht van Aspire Digital aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
5. Aspire Digital vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aanspraak van een
derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Aspire Digital zelf ontwikkelde Werken inbreuk maken op een IE-recht van die derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever (i) Aspire Digital onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en (ii) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Aspire Digital. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Aspire Digital verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Aspire Digital ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Aspire Digital in de Werken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Aspire Digital zelf ontwikkelde Werken inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Aspire Digital een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Aspire Digital, indien mogelijk, zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Werken kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Aspire Digital wegens inbreuk op een IE-recht van een derde is uitgesloten.
6. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Aspire Digital van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of
integratie. Opdrachtgever vrijwaart Aspire Digital tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 7 Project- en stuurgroepen
1. Wanneer beide Partijen met een of meer door hen ingezette medewerkers deelnemen in een project- of stuurgroep, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is overeengekomen.
2. Besluiten genomen in een project- of stuurgroep waaraan beide Partijen deelnemen, binden Aspire Digital slechts indien de besluitvorming geschiedt conform hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien Aspire Digital de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Aspire Digital is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden of uit te voeren indien dat naar haar oordeel onverenigbaar is met de inhoud en/of goede uitvoering van de Overeenkomst.
3. Opdrachtgever staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep, gerechtigd zijn voor Opdrachtgever bindende besluiten te nemen.

Artikel 8 Termijnen
1. Door Aspire Digital genoemde of tussen Partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Aspire Digital niet en hebben steeds een indicatief karakter, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat een (oplever)datum een fatale termijn betreft als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW. Aspire Digital spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen.
2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Aspire Digital en Opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
3. In alle gevallen – derhalve ook indien Partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Aspire Digital wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever Aspire Digital een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
opdat Aspire Digital in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
4. Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen
werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Aspire Digital gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat
Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
5. Aspire Digital is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 9 Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst
1. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
2. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Aspire Digital ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Aspire Digital vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het
moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3. Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere opzeggingstermijn tussen Partijen is overeengekomen. Aspire Digital zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd een Overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
5. Elk der Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Aspire Digital kan de Overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever direct of indirect wijzigt. Aspire Digital is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Opdrachtgever tot gebruik van de ter beschikking gestelde Werken en dergelijke alsmede het recht van Opdrachtgever tot toegang en/of gebruik van de diensten van Aspire Digital, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Aspire Digital vereist is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van Aspire Digital
1. Aspire Digital heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Univé. Op verzoek zendt Aspire Digital aan Opdrachtgever een kopie van het polisblad.
2. De aansprakelijkheid van Aspire Digital voor indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Aspire Digital voorgeschreven zaken, materialen of technologie van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Aspire Digital voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Aspire Digital verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
5. De in de voorgaande leden van dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Aspire Digital laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Aspire Digital welke in deze Voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
6. De in de voorgaande leden van dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Aspire Digital komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Aspire Digital.
7. Tenzij nakoming door Aspire Digital blijvend onmogelijk is, ontstaat de
aansprakelijkheid van Aspire Digital wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Aspire Digital onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Aspire Digital ook na die termijn
toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Aspire Digital in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aspire Digital meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Aspire Digital vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan
van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
9. Opdrachtgever vrijwaart Aspire Digital voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Aspire Digital geleverde Werken, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die Werken.
10. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Aspire Digital zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 11 Overmacht
1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht aan de zijde van Aspire Digital wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van al dan niet door Opdrachtgever voorgeschreven toeleveranciers van Aspire Digital, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, technologie of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Aspire Digital is voorgeschreven, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) oorlog en
(vii) algemene vervoersproblemen.
3. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12 Wijziging en meerwerk
1. Indien Aspire Digital op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Aspire Digital. Aspire Digital is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
2. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Aspire Digital Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Aspire Digital, alsmede op alle nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag en met uitzondering van regels van Nederlands recht die niet-Nederlands recht van toepassing verklaren.

Paragraaf 2. Dienstverlening, Advisering en Consultancy
De in deze Paragraaf ‘Dienstverlening’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien Aspire Digital diensten van welke aard dan ook (en al dan niet in een van de andere Paragrafen van deze Voorwaarden nader uitgewerkt) aan Opdrachtgever verleent.

Artikel 14 Uitvoering
1. Aspire Digital zal zich naar beste kunnen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
2. Alle diensten van Aspire Digital worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst Aspire Digital uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven.
3. De dienstverlening van Aspire Digital wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Aspire Digital.
4. Het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door Aspire Digital afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van Opdrachtgever. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan de Overeenkomst of aan hetgeen van een redelijk handelende en bekwame opdrachtnemer mag worden verwacht, berust geheel bij Opdrachtgever, onverminderd het recht van Aspire Digital met alle middelen tegenbewijs te leveren.
5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aspire Digital is Opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Aspire Digital en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Aspire Digital. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van Aspire Digital niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.
6. Aspire Digital is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van
gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van Aspire Digital.
7. Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is Aspire Digital steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.
8. Aspire Digital is niet gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de Overeenkomst wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Aspire Digital.

Artikel 15 Service Level Agreement
Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever zal Aspire Digital steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

Artikel 16 Beschikbaarstelling
1. Aspire Digital zal de programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
2. Onverwijld nadat de Overeenkomst is geëindigd, zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Aspire Digital retourneren. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van de Overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging Aspire Digital onverwijld schriftelijk melding maken. Aspire Digital is bij of na het einde van de overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door Opdrachtgever gewenste dataconversie.


Paragraaf 3. Media en Technologie, Mediabudget
De in deze Paragraaf ‘Media en Technologie, Mediabudget’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van de Paragraaf ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Aspire Digital ten behoeve van Opdrachtgever media en/of technologie afneemt van derden, al dan niet tegen betaling, alsmede indien Aspire Digital ten behoeve van Opdrachtgever een Mediabudget beheert.

Artikel 17 Afname c.q. inkoop media en technologie
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, geschiedt afname of inkoop van technologie door Aspire Digital ten behoeve van Opdrachtgever op naam en voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht bij het aangaan van de Overeenkomst een volmacht aan Aspire Digital te hebben verstrekt voor het op naam en voor rekening van Opdrachtgever afnemen of inkopen van technologie voor Opdrachtgever. Opdrachtgever zal jegens de betreffende derde voldoen aan alle verplichtingen uit de aldus namens Opdrachtgever gesloten overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Aspire Digital en stelt Aspire Digital schadeloos voor alle aanspraken van de betreffende derde in verband met de namens Opdrachtgever gesloten overeenkomst met die derde ter zake de afname of inkoop van technologie.
2. Ingeval tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat Aspire Digital op eigen naam technologie afneemt of inkoopt bij een derde ten behoeve van Opdrachtgever, dan geldt dat Aspire Digital van die derde een gebruikersrecht ontvangt op de technologie, op welk gebruikersrecht Aspire Digital op haar beurt een sublicentie verstrekt aan Opdrachtgever, zulks op dezelfde voorwaarden als waarop het gebruikersrecht door de derde aan Aspire Digital is verstrekt. Opdrachtgever committeert zich jegens Aspire Digital aan alle bepalingen van het gebruikersrecht dat aan Aspire Digital is verstrekt en staat er jegens Aspire Digital voor in dat Opdrachtgever zich zal houden aan alle verplichtingen met betrekking tot het gebruikersrecht en de reikwijdte van het
gebruikersrecht niet zal overtreden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op haar beurt een (sub)licentie op de technologie te verstrekken aan anderen.

Artikel 18 Mediabudget
1. Ingeval de Overeenkomst inhoudt dat Aspire Digital ten behoeve van Opdrachtgever bij een derde media afneemt of inkoopt is Opdrachtgever het overeengekomen Mediabudget aan Aspire Digital verschuldigd. In dat geval committeert Opdrachtgever zich jegens Aspire Digital aan alle bepalingen van de overeenkomst tussen Aspire Digital en bedoelde derde in verband met de afname of inkoop van media.
2. Opdrachtgever is bevoegd het Mediabudget op elk gewenst moment aan te
passen door schriftelijke kennisgeving daarvan aan Aspire Digital. Een wijziging van het Mediabudget is pas definitief nadat de wijziging schriftelijk door Aspire Digital aan Opdrachtgever is bevestigd.
3. Aspire Digital is bevoegd de besteding van het Mediabudget naar eigen inzicht te wijzigen indien dit dienstbaar is aan de uitvoering van de Overeenkomst. Tenzij Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na wijziging van de besteding van het Mediabudget schriftelijk aan Aspire Digital heeft aangegeven niet met de wijziging in te stemmen, zal de gewijzigde besteding van het Mediabudget als uitgangspunt gelden. Indien Opdrachtgever de kosten voor het gewijzigde Mediabudget heeft betaald, geldt dit als een uitdrukkelijke acceptatie van de wijziging.
4. Opdrachtgever is een bedrag gelijk aan anderhalf procent (1,5%) van het Mediabudget aan administratiekosten verschuldigd aan Aspire Digital, ofwel in geval van een maandelijks Mediabudget per maand, ofwel in geval van een
Mediabudget per project, eenmalig.
5. Opdrachtgever is het Mediabudget bij vooruitbetaling aan Aspire Digital
verschuldigd. Ingeval Aspire Digital geen betaling heeft ontvangen van het
Mediabudget is Aspire Digital niet gehouden de overeengekomen media ten
behoeve van Opdrachtgever af te nemen c.q. in te kopen.
6. Aspire Digital staat niet in voor een daling of stijging van het aantal views,
vertoningen, kliks, kosten per klik, kosten per conversie en andere variabelen.
7. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, zal Aspire Digital de
geleverde vertoningen, kliks, conversies, etc. factureren op basis van de geregistreerde aantallen in het systeem van de derde van wie de media is ingekocht.
Paragraaf 4. Ontwikkeling Werken
De bepalingen in deze Paragraaf ‘Ontwikkeling Werken’ zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van de Paragraaf ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Aspire Digital technologie en/of een website en/of online (media)uitingen en/of andersoortige werken ten behoeve van Opdrachtgever ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de technologie en/of website en/of online (media)uitingen en/of andersoortige werken installeert.

Artikel 19 Specificaties en ontwikkeling van Werken
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, geldt dat Partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de technologie of website of online (media)uiting op iteratieve wijze geschiedt. Partijen aanvaarden dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat
specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor de volgende fase van het project (bijvoorbeeld een ’time-box’) en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. Opdrachtgever aanvaardt het risico dat het Werk niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zal beantwoorden. Opdrachtgever zal zorg dragen voor een permanente, actieve en door de organisatie van Opdrachtgever gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming. Opdrachtgever garandeert dat de door hem ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutelposities, beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden. Opdrachtgever waarborgt voortvarendheid van de door hem tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van Opdrachtgever conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is Aspire Digital gerechtigd – doch niet verplicht – de naar haar oordeel passende
beslissingen te nemen.
2. Opdrachtgever aanvaardt het Werk in de staat waarin deze zich op het
moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where
is’). Aspire Digital is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Desgevraagd zal Opdrachtgever Aspire Digital in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van Opdrachtgever te verrichten.
4. Opdrachtgever is ermee bekend dat derden van wie media en/of technologie wordt ingekocht verschillende richtlijnen hebben voor (het vertonen van) (online) content en/of advertenties en Opdrachtgever is ermee bekend dat Aspire Digital geen invloed heeft op die richtlijnen.
5. Aspire Digital staat er niet voor in dat het Werk goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur. Aspire Digital staat er evenmin voor in dat het Werk goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

Artikel 20 Aflevering en installatie
1. Aspire Digital zal, te harer keuze, het Werk op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door Aspire Digital te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel het Werk online aan Opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Partijen is overeengekomen, levert Aspire Digital geen gebruikersdocumentatie aan Opdrachtgever.
2. Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal Aspire Digital het Werk bij Opdrachtgever installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf het Werk installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
3. Tenzij Aspire Digital op grond van de Overeenkomst het Werk op haar eigen computersysteem ten behoeve van Opdrachtgever zal ‘hosten’, zal Aspire Digital de website op een door haar te bepalen informatiedrager en in een door haar te wel online aan Opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen.

Artikel 21 Acceptatie
1. Slechts indien tussen Partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel van toepassing.
2. Daar waar in deze Voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van het Werk aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Aspire Digital heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan het Werk dan met betrekking tot fouten in de zin van deze Voorwaarden.
3. De testperiode bedraagt veertien (14) dagen na aflevering of, indien een door Aspire Digital uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien (14) dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is Opdrachtgever niet gerechtigd het Werk voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Opdrachtgever zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.
4. Opdrachtgever is verplicht te toetsen of het Werk beantwoordt aan de door Aspire Digital schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover het Werk geheel of gedeeltelijk maatwerk betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.
5. Het Werk zal tussen Partijen gelden als geaccepteerd:
a. op de eerste dag na de testperiode; dan wel
b. indien Aspire Digital vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 6 van dit artikel ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld , onverminderd de aanwezigheid van fouten die
volgens lid 7 van dit artikel aan acceptatie niet in de weg staan; dan wel
c. indien Opdrachtgever enig gebruik maakt van het Werk voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.
6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat
het Werk fouten bevat, zal Opdrachtgever uiterlijk op de laatste dag van
de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd
en begrijpelijk aan Aspire Digital rapporteren. Aspire Digital zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Aspire Digital gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma omwegen of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen.
7. Opdrachtgever mag de acceptatie van het Werk niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van het Werk die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.
8. Indien het Werk in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.
9. Acceptatie van het Werk op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Aspire Digital gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van het Werk en, indien tevens de installatie van het Werk door Aspire Digital is overeengekomen, van haar verplichtingen betreffende de installatie.

Artikel 22 Gebruiksrecht
1. Aspire Digital stelt het in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde Werk en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking.
2. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van het Werk en de bij de ontwikkeling van het Werk gemaakte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, in welk geval Opdrachtgever gerechtigd zal zijn wijzigingen in het Werk aan te brengen.
3. Aspire Digital is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van het Werk benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken.
4. Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van het Werk steeds stipt naleven.
5. Aspire Digital kan verlangen dat Opdrachtgever het Werk niet eerder in gebruik neemt dan nadat Opdrachtgever bij Aspire Digital, diens toeleverancier of de producent van het Werk één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. Aspire Digital is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van het Werk tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Partijen is overeengekomen. Opdrachtgever zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Werk te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
6. Opdrachtgever mag het Werk uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik. Opdrachtgever zal het Werk niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘software-as-a-service’ of ‘outsourcing’.
7. Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Aspire Digital uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Aspire Digital toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Aspire Digital zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij in het kader van een onderzoek van of bij Opdrachtgever verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van het Werk zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.
8. Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke Overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door Opdrachtgever worden gedragen, gelden voor Opdrachtgever geen beperkingen in het recht tot gebruik van het Werk.

Artikel 23 Gebruiksrechtvergoeding
De voor het recht tot gebruik door Opdrachtgever te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip: bij aflevering van het Werk; of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van het Werk en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;
Paragraaf 5. Onderhoud en support van.Werken
De in deze Paragraaf ‘Onderhoud en support van Werken’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van de Paragraaf ‘Dienstverlening’, van toepassing indien Aspire Digital diensten verricht op het gebied van onderhoud van en ondersteuning (support) bij het gebruik van Werken.

Artikel 24 Onderhoud
1. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen verricht Aspire Digital onderhoud met betrekking tot de in de Overeenkomst bepaalde Werken. De onderhoudsverplichting ten aanzien van technologie omvat het herstel van fouten in de Werken in de zin van artikel 21 lid 2.
2. Uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen bevat de onderhoudsverplichting tevens het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de technologie gebruikt in of bij de ontwikkeling van het Werk. In dat geval geldt het bepaalde in de leden 3 t/m 5 van dit artikel.
3. Drie (3) maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Aspire Digital niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.
4. Aspire Digital kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit Opdrachtgever een nadere schriftelijke Overeenkomst met Aspire Digital aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. Aspire Digital kan uit een vorige versie van het Werk functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Aspire Digital is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het Werk te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
5. Aspire Digital kan van Opdrachtgever verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, technologie e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van het Werk.
6. Ingeval Opdrachtgever een fout in het Werk meldt en met Aspire Digital is overeengekomen dat Aspire Digital onderhoud verricht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, geldt dat Aspire Digital, na ontvangst van de melding, zich overeenkomstig haar gebruikelijke procedures naar beste vermogen zal inspannen om fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van het Werk. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van Aspire Digital op de door Aspire Digital te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Aspire Digital is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in het Werk aan te brengen. Opdrachtgever zal zelf het gecorrigeerde Werk dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van het Werk installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.
7. Herstel van fouten geschiedt op een door Aspire Digital te bepalen locatie en wijze. Aspire Digital is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in het Werk aan te brengen.
8. Aspire Digital is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 9. Opdrachtgever zal alle door Aspire Digital verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van het Werk en het maken van een back-up van alle data.
10. Indien het onderhoud betrekking heeft op technologie die niet door Aspire Digital zelf aan Opdrachtgever is geleverd, zal Opdrachtgever, indien Aspire Digital dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel)documentatie van de technologie (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. Opdrachtgever verleent Aspire Digital het recht om de technologie, inclusief de broncode en technische (ontwikkel)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.
11. Het onderhoud door Aspire Digital laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid
van Opdrachtgever voor het beheer van het Werk, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de technologie worden ingezet.

Artikel 25 Support
1. Indien de dienstverlening van Aspire Digital op grond van de Overeenkomst
tevens ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders van het Werk omvat, zal Aspire Digital telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van het in de Overeenkomst genoemde Werk. Aspire Digital kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Aspire Digital zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures. Aspire Digital staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Aspire Digital.